Zmiany w przepisach

 NOWE  PRZEPISY  Z  ZAKRESU  BHP

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny Dz.U. 2021 poz. 1162
 • Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 1093 
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 1047
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  t.j. Dz.U. 2021 poz. 1133
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 2021 poz. 463 
 • (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 720
 • Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 784 
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 619 
  Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. 2021 poz. 616 
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.  t.j. Dz.U. 2021 poz. 612 

 Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.  Dz.U. 2021 poz. 1086
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia. Dz.U. 2021 poz. 796
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Dz.U. 2021 poz. 1287
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Dz.U. 2021 poz. 1288 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Dz.U. 2021 poz. 1289 
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.         t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Dz.U. 2021 poz. 1091 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej. Dz.U. 2021 poz. 640 
 •  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dz.U. 2021 poz. 765 
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. 2021 poz. 489  

Wybrane nowe przepisy i Polskie Normy dot. Ochrony Przeciwpożarowej:                                                                                                                                  1/. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1333, 2117),

2/. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.961, 1610),

3/. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065),

4/.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609),

5/. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są  prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole  podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału   przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1531)

 6/. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej ( Dz. U 2015 poz.20),

7/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochron przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz.719 z późn. zm.),

8/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz.1030),

9/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami),

10/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w  sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz.1722),

11/. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm),

5/.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie  wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich  części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) ,

6/.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755).

 Polskie Normy

1/. PN-B-02857:2017-04 , Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstość obciążenia ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

2/. PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

3/. PN-EN 671-2:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

4/. PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne.

5/. PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

6/. PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

7/. PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

8/. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

9/. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na  drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

10/. PN-HD 60364-1-7. Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

11/. PN-HD 60364-1-7. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

12/. PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

13/. PN-EN 12845:2015-10. Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

14/. PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne.

15/. PN-EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

16/. PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

17/. PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.                                                                                                     

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www