Aktualności

Szanowni Państwo – zainteresowani szkoleniem aktualizującym 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualną sytuacją nie ma szans na zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.

Pojawiła się ostatnio możliwość odbycia tego szkolenia w formie e-learningowej (dotychczas nie było takiej możliwości).

 

W załączeniu przedstawiam  informacje o szkoleniach aktualizujących uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej – organizowane przez Szkoły PSP – które jak  wynika z informacji  KG PSP  dostały pozwolenie i  uruchomiły  te szkolenia w formie e-learningu. ( nie mam informacji ze szkoły SAP Kraków – może będą w najbliższym czasie). Nie organizują ośrodki szkolenia  KW PSP.

Ponieważ wielu osobom kończą się uprawnienia w maju proponuję zgłosić się jak najszybciej  na szkolenia do wybranej szkoły, które proponują terminy w kwietniu i na początku maja.

Inne szczegóły proponuję uzgadniać bezpośrednio z osobami ze szkoły PSP.

 

Do chwili obecnej nie ma żadnej informacji – czy będą przedłużone terminy ważności tych szkoleń ( a te ustalenia wynikają z zapisów ustawy i nie łatwo je zmienić), dlatego zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia.

 

Osoby którym kończą się uprawnienia w późniejszych terminach mogą poczekać albo zapisać się na szkolenia o których informujemy.

 

Informacje poniżej w załącznikach.

 

Z poważaniem

Janusz Łasak
Centrum Doradztwa i Szkolenia
04-082 Warszawa ul. Krypska 37/3
tel. 602 733 554 , tel / fax 22 870 20 24

 

 Załącznik 1 - Aktualizacja SGSP

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej   

Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

UWAGA

Szanowni Państwo,

Komendant Główny PSP w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, umożliwił realizację „Szkoleń aktualizujących inspektora ochrony przeciwpożarowej” w formie e-learningowej, do odwołania. Jednocześnie wskazał dwa miejsca w Polsce, które mogą realizować te szkolenia we wspomnianej formie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako jedna z dwóch wskazanych do tego celu jednostek ma taką możliwość. Specyficzna sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich dużego zdyscyplinowania i konieczność zrozumienia nakładanych przez SGSP na Państwo wymagań do przestrzegania:

1.     eSIOPa-1

Pierwsze szkolenie planowane w terminie 1-3 kwietnia br. zostało zakończone.

2.     eSIOPa-2

Drugie szkolenie (eSIOPa-2) w terminie 17 kwietnia – 22 kwietnia br. trwa.

3.     eSIOPa-3

Uruchomiliśmy nabór na kolejną, trzecia edycja szkolenia (eSIOPa-3), które planowane jest w terminie: 18-22 maja 2020 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie w-formularza (kliknij tutaj) zgłoszeniowego.

Po zakończeniu rekrutacji zostaną państwo poinformowani mailowo o konieczności nadsyłania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych takich jak:

- formularz zgłoszeniowy eSIOPa-3 (do pobrania po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób; zostanie wysłany również mailowo do zainteresowanych);

-poświadczoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/specjalistów ochrony przeciwpożarowej aktualnego do końca trwania szkolenia (kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego; poświadczenie bądź w kadrach zakładu pracy, bądź notarialne). 

Na szkolenie będą mogli zapisać się wszyscy, którzy mają ważność uprawnień do 30 września br. Chętni, którzy byli zapisani na szkolenie aktualizujące w SGSP (SIOPa-15) na II połowę maja 2020 r. mają zapewnione miejsce na kolejnym szkoleniu w naszej Uczelni organizowanym w formule e-learningowej (eSIOPa-3).

 Prosimy o bardzo uważne wypełnianie e-formularza zgłoszeniowego, a później formularza zgłoszeniowego. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą wysyłane pocztą, każdy błąd w formularzu będzie skutkował błędem w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia, a może również niedostarczeniem przesyłki na miejsce przeznaczenia. 

 

Instrukcje dla uczestników kolejnego szkolenia podamy w terminie późniejszym.

Szkolenia będą organizowane systematycznie do odwołania przez Komendanta Głównego PSP.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r. ze zm.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia będą prowadzone w SGSP.

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest:

· wypełnić starannie e-formularz zgłoszeniowy.

Po informacji o realizacji szkolenia, kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu następujących dokumentów w wersji elektronicznej (wzory dokumentów zostaną przesłane mailem, na adres podany w e-formularzu oraz udostępnione są na stronie internetowej):

· formularza zgłoszeniowego;

·poświadczonej kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/ specjalistów/ aktualizującego ochrony przeciwpożarowej

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski, tel. (22) 56-17-706, e-mail:
jboczarski@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna: inż. Karolina Gad
tel. 
(22) 56-17-518, tel. kom. 693821416, e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

Obsługa platformy e-learningowej: bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk 
tel. (22) 56-17-365,   e-mail: 
jszewczyk@sgsp.edu.pl

 

Obsługa finansowo-księgowa: st. ogn. Katarzyna Markiewicz 
tel. (22)56-17-586 ,  e-mail: kmarkiewicz@sgsp.edu.pl 

  

 

 
Załącznik 2 - CS PSP Częstochowa 

Szanowni Państwo,


W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 i zaleceniami władz RP oraz inspekcji sanitarnych informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w celu ograniczenia transmisji koronawirusa na terenie kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, podjął decyzję o realizacji szkoleń aktualizujących wyłącznie w formie e-learningowej do odwołania.


Biorąc pod uwagę powyższe Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zatwierdził do realizacji następujący termin szkolenia tj: 04 – 07 maja 2020 r.


UWAGA – WAŻNE!


1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).

2. Warunkiem skorzystania z formy aktualizacji jest posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, w trakcie trwania szkolenia.

3. W związku z zaistniałą sytuacją (związaną z koronawirusem) i biorąc pod uwagę odnowienie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej pierwszeństwo przystąpienia do przedmiotowego szkolenia będą miały osoby, którym uprawnienia wygasają w I półroczu 2020 roku.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Po zarejestrowaniu się na ww. szkolenie proszę niezwłocznie przesłać skan zaświadczenia o aktualnych uprawnieniach inspektora ochrony przeciwpożarowej na adrespolakd@cspsp.pl

Aby dokonać zgłoszenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretne szkolenie. Nazwa szkolenia rozpoczyna się od skrótu „ aktualizacja- p.poż” oraz daty konkretnego szkolenia. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres karont@cspsp.pl

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”) zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.
Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.
Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: janusj@cspsp.pl
Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: faktury@cspsp.pl na podany przez Użytkownika adres.
Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej ok tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia.
Koszt szkolenia wynosi 1 200 zł.
Usługa jest zwolniona z podatku VAT.
W razie pytań proszę o kontakt  tel. 34 34 77 561, 34 34 77 562.

 


 Załącznik 3 - SAP Poznań

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnego do końca trwania szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji odnowienie uprawnień i przesłanie na adres Szkoły z aktualnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.
Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.
Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o nowy program zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.
Całkowity koszt szkolenia (SIOPA) w roku 2020 wynosi 1.000,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT).

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań
 e-mail: szkolenia@sapsp.edu.pl,    W godzinach 9:00 - 14:00 tel. 570 300 716


INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
W roku 2020 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbędą się w następujących terminach:
Zgłoszenia na SIOP i SIOPA należy wysyłać e-mail'em : szkolenia@sapsp.edu.pl , faxem 618301191 lub na adres: 
Szkoła Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej
Dodatkowe informacje pod numerem (61) 835-58-52, (61) 835-58-63,
Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

     

SIOP 3/2020
SIOP 4/2020

W związku z koniecznością podejmowania prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa o nowych terminach poinformujemy zainteresowane osoby, które dokonały rezerwacji.

limit miejsc wyczerpany

SIOP 5/2020
SIOP 6/2020

jesień 2020, dokładny termin zostanie podany do końca kwietnia 2020 r.

wolne miejsca

SIOPA 2/2020

27-29 kwietnia 2020 r. (szkolenie odbędzie się w formie e-learningu)

wolne miejsca

SIOPA 3/2020

6-8 maja 2020 r. (szkolenie odbędzie się w formie e-learningu)

wolne miejsca

SIOPA 4/2020

16-18 września 2020 r.

wolne miejsca

 

 

--------------------------------------------------------               

               Szanowni Państwo,                          

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne w Centrum Doradztwa i Szkolenia są zawieszone do odwołania.

Nowy terminarz będzie zamieszczony po zakończeniu pandemii.

Osoby, którym kończy się ważność zaświadczeń okresowych BHP zapraszamy na szkolenia metodą samokształcenia kierowanego.  

                               

 

                                                             

                

                                                                           


         


                                                                      


 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
 
 
 
 
ul. Krypska 37 lok. 3 04-082 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 870 20 24
Email: szkolenia@centrum.waw.pl
tworzenie stron www